ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

В Екоцентър Румика – ние се ангажираме да защитаваме Вашата поверителност и да подкрепим една обща политика на откритост за това как ние събираме, използваме и разкриваме Вашата лична информация.

Целта на тази декларация за поверителност е да Ви информира за практиките на Екоцентър Румика, отнасящи се до събирането, използването и разкриването на лична информация, която може да бъде предоставена чрез достъпа или използването на нашите сайтове или хотелски услуги и свързаните с тях продукти. Осъществявайки нощувка/и в нашия хотел и използвайки съответните продукти и услуги, или посещавайки нашия сайт, Вие се съгласявате Вашата лична информация дабъде събрана, използвана и разкривана в съответствие с определените по-долу правила и условия.

Тази декларация за поверителност обяснява как можете да се свържете с нас ако имате въпрос както и ако искате да направите промяна или изтриване на всички лични данни, които Екоцентър Румика може да има за Вас. Ние силно препоръчваме да отделите време да прочетете  декларацията за поверителност.

Лична информация

За целите на настоящата декларация за поверителност, “лична информация” означава информация за отделен индивид.

Каква лична информация събираме:

Личната информация може да включва най-малко някои от следните:

 • Контактна информация (като име, адрес, имейл адрес и телефонен номер);
 • Доказателство за самоличност (като подпис или номер на паспорт);
 • Финансова информация и информация за разплащане/фактуриране (като номер на кредитна карта / дата на изтичане и кредитна история);

Как използваме Вашата лична информация:

Ние използваме вашата лична информация за:

 • Резервация и потвърждение на резервация;
 • Предоставяне на персонализирана интерактивна комуникация;
 • Предоставяне на своевременни и достоверни услуги;
 • Всичко необходими, свързано с администрирането на тези услуги;
 • Изследване, разработване, управление, опазване и подобряване на тези услуги;
 • Съветване за нови продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Вас;
 • Разработване и поддържане на нашите отношения с Вас и общуването с Вас;
 • Вашето таксуване за използване на нашите продукти и услуги;
 • Събиране на неизплатени дългове;
 • Подпомогне разследването при нарушение на правните норми по отношение на извънредна ситуация, която застрашава живота, здравето или сигурността на индивида;

Кога разкриваме лична информация:

Освен с изрично Ваше писмено съгласие ние няма да продаваме, лицензираме, търгуваме или отдаване под наем Вашата лична информация с други хора.

Възможно е да споделяме частично лична информация с трети лица и / или бизнес партньори, ангажирани да ни помогнат в предоставянето на услуги или извършване на една или повече от целите, описани по-горе.

Екоцентър Румика си запазва правото да разкрива лична информация на трети страни ако даден закон, наредба, заповед за обиск, призовка или съдебно разпореждане законно изисква и ни разрешава да го направим.

Екоцентър Румика също така си запазва правото да разкрива и / или прехвърля лични данни към трета страна в случай на планирана или извършена покупка, продажба (включително по ликвидация, реализация, възбрана или отнемане), лизинг, сливане или който и да е друг вид придобиване, продажба, трансфер, пренасяне или финансиране на всички или на част от активи или дялове на Екоцентър Румика, за да може да продължите да получавате същите продукти и услуги от трети лица.

Знание и съгласие

Събирането, обработката и съхраняването на личните данни на лицата, настанени в Екоцентър РумиКа, е във връзка с нормативните предписания на чл. 116, ал. 1 и ал.2 от Закона за туризма, обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г., изм. и доп., бр. 37 от 4.05.2018 г., в сила от 4.05.2018 г., и на чл. 99, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 14 ноември 2017г.

Ние събираме лична информация за Вас, единствено когато доброволно сте ни я предоставили. Обикновено искаме съгласие за използването или разкриването на Вашата лична информация в момента на нейното събиране. При определени обстоятелства може да се търси съгласие след като информацията е събрана, но преди реално тя да се използва (например, когато желаем да използваме информацията за цел, която предварително не е могла да бъде идентифицирана).

Видът на молбата за Вашето съгласие, което бихме изисквали до голяма степен ще зависи от чувствителността на личната информация . Вие може да  оттеглите по всяко време съгласието си, предмет на правни или договорни ограничения, но в разумен срок. Ако желаете да оттеглите съгласието си, моля свържете се с нас на office.rumika@gmail.com.  Ние ще ви информираме за процедурите при оттегляне на съгласието.

Ние заявяваме, че няма да изискваме съгласие от Вас като условие за предоставянето на даден продукт или услуга, както и да изискваме съгласие за събиране, използване или разкриване на информация отвъд законовите норми.

Бисквитки

Нашите клиенти трябва да са наясно, че информация и данни могат да бъдат автоматично събрани чрез стандартната операция от нашите интернет сървъри и чрез използването на “бисквитки”. Събраната по такива начини информация не е лична информация.

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се използват за улесняване на постоянния достъп на потребителя. „Бисквитките“ не са програми, които да утежняват системата и или да предизвикват щети. Като цяло, „бисквитките“ работят чрез присвояване на уникален номер на всеки клиент, без  значение мястото за възлагане. Ако не искате информация, събрана чрез използване на бисквитки, проста процедура в повечето браузъри позволява на клиента да откаже или да приеме функцията „бисквитки“.

 

Как защитаваме вашите лични данни

Ние полагаме всички усилия, за да гарантираме, че личните данни, събрани от вас са защитени от загуба и/или неоторизиран достъп. Тази защита се прилага по отношение на информацията, съхранявана по електронен и хартиен носител. Достъпът до личната Ви информация е ограничен до избрани служители или представители. В допълнение, ние използваме общоприети техники за информационна сигурност, като защитни стени, процедури за контрол на достъпа и криптография, за да защитим личната информация срещу загуба и/или неоторизиран достъп.

Запазване и съхранение на лична информация

Ние пазим Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да се изпълни целта(ите), за която я събираме. Съобразно с приложимите закони, Вие давате своето съгласие за тези цели и съгласието Ви остава в сила и след прекратяване на отношенията ни с Вас.

Промени в тази Декларация за поверителност

Ние си запазваме правото да променяме тази Декларация за поверителност по всяко време без предупреждение. В сила е само публикуваната в този сайт Декларация за поверителност.

Коригиране или актуализирането на данните

Можете да ни помогнете да поддържаме точността на Вашата лична информация като ни уведомявате за всякакви промени в нея. Може да се свържете с нас по всеки един от следните начини и да поискате достъп или коригиране/актуализация на Вашата лична информация:

E-mail: office.rumika@gmail.com

Телефон: +359 879 543 535

 

Връзка с нас

В случай, че имате въпроси относно тази Декларация за поверителност или ако имате причина да смятате, че ние не сме се придържали към нея, можете да се свържете с нас на адрес:

Адрес:  Екоцентър Румика, с.Маломирово, община Елхово, област Ямбол, България

Телефон:  +359 879 543 535

E-mail:  office.rumika@gmail.com